AZNRT17 เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์ 5D3N

     วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์    ดิวตี้ฟรี   ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

กำหนดการ              
มิถุนายน - กันยายน 2562

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 18,999.-        

                                

ฮิต: 1402