CI-202 TAIWAN SO COOL 5D4N

     ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี  ตึก 101  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดจงไถ่ฉานซื่อ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น  อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านสายรุ้ง ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน  ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าท์เลท

กำหนดการ              
มีนาคม - ตุลาคม 2563

          สารการบิน      |     ราคาเริ่มต้น : 17,900.-        

                                  

 

ฮิต: 696